ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
14 ตุลาคม 2563 รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
30 กันยายน 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
30 กันยายน 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 กันยายน 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 กันยายน 2563 สถานการณ์น้ำท่ามฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
18 กันยายน 2563 แจ้งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมพร้อม อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 รายงานการประชุมสภาฯ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2563 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการป้องกันการรับสินบน ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2563 - - -
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2563 - วัดเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2563 - อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก