องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

โครงการมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564