ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.เกาะหมาก

ดูเพิ่มเติม

งานสาธารณสุข

งานสาธารณะสุขชุมชน
หมายถึง งานบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน มุ่มเน้นงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพโดยสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ใส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยภาครัฐและภาคเอกชนคอยให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรเกาะหมาก

คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่ไม่เป็นภาระ และไม่ก่อปัญหาให้เกิดกับ สังคมเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มีความเพียบพร้อม
สามารถดำรงสถานภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคมได้ ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ภายหน้าได้ถูกต้อง และสามารถ ดำเนินวิถีชีวิตที่ ชอบธรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนประสงค์ภายใต้เครื่องมือทรัพยากรที่มีอยู่

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- 2 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการถนอมอาหาร
2 กรกฎาคม 2563
การประชุมอำเภอประจำเดือน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด
3 กรกฎาคม 2563
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ต.เกาะหมาก
4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
​กิจกรรม​ผู้สูงอายุ​และ​การ​จ่าย​เงิน​เบี้ย​ยังชีพ​ฯ​ เดือน​สิงหาคม​ 2563
8–9 สิงหาคม 2563
“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”
9 สิงหาคม 2563
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการ สิงหาคม 2563
9-10 สิงหาคม 2563
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
5 กันยายน 2563
การฝึกอบรมการสานหมวกจากใบมะพร้าว
9 กันยายน 2563
กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลเกาะหมาก
11-12 กันยายน 2563
การฝึกอบรม"การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง"
16 กันยายน 2563
การให้ความรู้ด้านสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีห่างไกลโรค
2 ตุลาคม 2563
วันออกพรรษา
6 ตุลาคม 2536
ประชุมอำเภอเกาะกูด
6 ตุลาคม 2536
กิจกรรมผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพ(ทำน้ำสมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์)
6 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมผู้สูงอายุ
-
- 8-9 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม
11 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรป้องกันโรคของผู้สูงอายุ
12 สิงหาคม 2563
วันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม 2563
อำเภอเคลื่อนที่ โดยอำเภอเกาะกูด
21 กันยายน 2563
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก อพท3
23 กันยายน 2563
ประชุมหารือโครงการ"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"
13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร
- -
- 22 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและการฝึกนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
13-15 สิงหาคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
24 กันยายน 2563
การทำลูกประคบจากสมุนไพร (กิจกรรมผู้สูงอายุ)
25 กันยายน 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
23 ตุลาคม 2563
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- -
- - 25-26 สิงหาคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
27 สิงหาคม 2563
อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก
25 กันยายน 2563
ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลเกาะหมาก
26 กันยายน 2563
ประชุมการจัดการขยะชุมชน
27 ตุลาคม2563
เปิดโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก
31 ตุลาคม2563
วันลอยกระทง
- 31 ธันวาคม 2563
วันสิ้นปี
ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกาะหมาก
ณ ศาลาการเปรียนวัดเกาะหมากสามัคคีธรรม
"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"

อบต.เกาะหมาก ร่วมประชุมกับ อพท.3,บมจ วีนิไทย, กองทัพเรือภาคที่1, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และภาคประชาชนและเอกชน

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก

ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (อพท)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ อพท. และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน (หลักสูตร 3 วัน)
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

อพท.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กำหนดการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ณ อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน (ผ้ามัดย้อม)

ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด
"แห่เทียนเข้าพรรษา"

โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)ร่วมกับชาวเกาะหมากและ อบต.เกาะหมาก ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ตำบลเกาะหมาก

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มตะเคียนเตี้ย

อพท.ร่วมกับกลุ่มตะเคียนเตี้ยและกลุ่มท่องเที่ยวเกาะหมาก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสพการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้ด้านสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีห่างไกลโรค

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการศึกษานอกโรงเียนอำเภอเกาะกูด

การจัดการขยะ
อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมาก

20-21 มิถุนายน 2563 อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมากดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก

"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกาะหมากรีสอร์ท ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด

ฉีดพ้นควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ด้วยโรคไข้เลือด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วย...

บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด นำโดย นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด