ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
27 ตุลาคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก” อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมผู้สูงอายุและแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 กันยายน 2563 ประชุมหารือและสาธิตวิธีคัดแยกขยะแต่ละประเภท อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 กันยายน 2563 ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 กันยายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 กันยายน 2563 การทำลูกประคบจากสมุนไพร (กิจกรรมผู้สูงอายุ) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 กันยายน 2563 ประชุมหารือโครงการ"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก" ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 กันยายน 2563 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก อพท3 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
11-12 กันยายน 2563 การฝึกอบรม"การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง" อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 กันยายน 2563 กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
27 สิงหาคม 2563 อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25-26 สิงหาคม 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13-15 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 สิงหาคม 2563 อำเภอเคลื่อนที่ โดยอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ อำเภอเกาะกูด เกาะกูด
9-10 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการ สิงหาคม 2563 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8–9 สิงหาคม 2563 “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ​กิจกรรม​ผู้สูงอายุ​และ​การ​จ่าย​เงิน​เบี้ย​ยังชีพ​ฯ​ เดือน​สิงหาคม​ 2563 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและการฝึกนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
11 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรป้องกันโรคของผู้สูงอายุ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8-9 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
3 กรกฎาคม 2563 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ต.เกาะหมาก วัดเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการถนอมอาหาร อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก