“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งานซ่อมถนนสายหลววงนรา

ตัดหญ้าริมถนนสายทะเลไทม์

ตัดหญ้าริมถนนสายโรงยางถึงมากะธานี

ตัดหญ้าริมถนนสายบ้านแหลม