“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

" เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส อย่าลืมพกหน้ากากอนามัย มาด้วยนะครับ"

เชิญประชาชนตำบลเกาะหมาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ เพื่อขอเพิ่มซื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
หมดเขตรับแจ้งภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยมาในวันเลือกตั้งด้วย