“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

รายงานผลการใช้จ่ายจริงประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

    รายงานผลการใช้จ่ายจริงประจำปี

  • “ทำอย่างไรให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุผลตามวงเงิน และวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และใช้ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด”