“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการพิจารณาแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 : เวลา 10 .00 น.
  • ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์ และแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  • ดาวโหลดรายงานการประชุม