“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

การใช้ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด